نوشته‌ها

طبقه بندی جانوران - نمودار

طبقه بندی جانوران در یک نمودار

طبقه بندی جانوران برای این مفید می باشد که ما بهتر بتوانیم راحت تر آنها را بررسی کنیم و بدانیم که هر کدام از آنها چه جایگاهی دارند و چه ارتباطی با هم دارند . و بررسی آنها در میان میلیاردها جاندار روی زمین راحت تر انجام گیرد. در این آمو…