دانلود برنامه نقاشی برای کودکان

دانلود برنامه نقاشی برای کودکان Drawing for children

دانلود برنامه نقاشی برای کودکان آیا می دانستید که نقاشی برای کودکان نقش مهمی در رشد آنها ایفا می کند. در نقاشی هم نیمکره چپ و هم نیمکره راست با هم فعالیت می کنند.نیمکره چپ مرکز فعالیتهای منطقی و نیمکره راست مرکز فعالیتهای احساسی است. هماهنگی …