نوشته‌ها

داستان شاهنامه برای کودکان: جنگ رستم و اَکوانِ دیو

داستان شاهنامه برای کودکان: جنگ رستم و اَکوانِ دیو

داستان شاهنامه برای کودکان فارسی زبان برگرفته از شاهنامه فردوسی داستان شاهنامه برای کودکان : جنگ رستم و اَکوانِ دیو روزی کیخسرو، شهریار بزرگ ایران، جشن بزرگی ترتیب داده بود که همه ی پهلوانان به آن دعوت شده بودند. همه غرق شادی بودند که چوپانی وارد ش…